Zabudnuté heslo? | Zabudli ste svoje prihlasovacie meno? | Nemáte ešte účet? Registrácia
Obchodné podmienky

Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, obyčajne 1 - 3 pracovných dní v Slovenskej Republike. Objednávky expedujeme zvyčajne do 24 hodín od objednania v pracovných dňoch, ak je tovar skladom. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci cez partnera DPD. Zásielka s tovarom musí obsahovať daňový doklad.

Kúpna cena tovaru je zákazníkovi vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na našich webových stránkach sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pri preberaní tovaru sa zákazníkovi doručí doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je pribalený k objednanému tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike.

Dodanie v Slovenskej republike:

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca (DPD), dáva kupujúci predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

I. Doručenie kuriérom DPD

Dodanie v rámci celého územia SR:
1. pri celkovej hodnote objednávky nad 162,65 EUR s DPH  je dopravné zadarmo

2. pri celkovej hodnote objednávky pod 162,65 EUR s DPH  bude pripočítané 5 EUR s DPH

 

Dodanie v rámci celého územia ČR:

1. pri celkovej hodnote objednávky nad 300 EUR s DPH  je dopravné zadarmo

2. pri celkovej hodnote objednávky pod 300 EUR s DPH  bude pripočítané 8 EUR s DPH

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, nesprávne udaje adresy uvedené zákazníkom a poškodenie zavinené kurierskou službou DPD. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do protokolu DPD.

 

II. Platba za tovar


1. Podporované spôsoby platby

a.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene dobierky.

b.) V hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

Pre registrovaných partnerov - Veľkoobchod

c.) Prevodný príkaz

Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet

4010739595/7500 prevádzkovateľa vedeného v CSOB, a.s. Ako konštantný symbol uvedie 0008. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

d.) Vkladom na účet

Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa - číslo účtu 4010739595/7500. Do účelu platy uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

III. Stornovanie objednávky


Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expediciou. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky na čísle +421 (0) 918 636 900, v listinnej podobe, alebo emailom na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .IV. Zodpovednosť za škody na tovare, reklamácie, záruka

1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy . Ak sa takto rozhodne, zašle nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

3. Pri vrátení tovaru kupujúci zasiela (odovzdá) tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva, krabice a pod. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.


4. Záruka - 1. 4. 2004 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka, ktorá predlžuje záručnú lehotu u spotrebného tovaru zo šiestich mesiacov na dva roky, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. Záručná doba všetkým osobám, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca.

5. Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kurierskou službou DPD,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou a kurierskou službou DPD,
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

 

V. Ochrana osobných dát

1. Spoločnosť Beneo, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ním disponuje), telefónne číslo a mailovú adresu.


4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) Zákona o ochrane osobných údajov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje uvedenému zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.


7. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.